Nieuws

Aandacht voor mantelzorg in programma Langer Thuis, Prinsjesdag 2018Koning Willem Alexander sprak in een overwegend positieve Troonrede op Prinsjesdag over initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. Ook stelde hij de vraag ‘leven we wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?  

Mezzo verdiepte zich in de Miljoenennota en de begroting van VWS die geen verrassingen kent en zet de belangrijkste punten voor mantelzorgers op een rij.

Wat staat er in de Miljoenennota 2019?

De volgende ontwikkelingen uit de Miljoenennota raken de (financiële) situatie van mantelzorgers:

  • Ouderenzorg. In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen. Het extra bedrag loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar.
  • Betaalbaarheid van de zorg. Het kabinet bevriest het maximale verplichte eigen risico.  Voor de Wmo-voorzieningen geldt een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken. Er komt een halvering van de vermogensinkomstenbijtelling voor eigen bijdragen in de Wlz en Wmo (van 8% naar 4%).  De eigen bijdragen voor langdurige zorg (Wlz) en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd.
  • Zorgpersoneel. Het kabinet verbetert de arbeidsomstandigheden van medewerkers, goede arbeidsvoorwaarden en verlaging van de werk- en regeldruk.

Begroting VWS: actielijn mantelzorgers en vrijwilligers in Langer Thuis

In de begroting van VWS is geld vrij gemaakt voor diverse projecten en regelingen die (indirect) ondersteunend zijn aan mantelzorgers.

  • In het Programma Langer Thuis wordt gewerkt aan een bewustwordingscampagne mantelzorg en het stimuleren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. De (over)belasting van mantelzorgers wordt gemeten.
  • De extra middelen voor de verpleeghuiszorg (tot 2,1 mljd) worden beschikbaar gesteld via een kwaliteitsbudget gekoppeld aan kwaliteitsplannen waaraan de verpleeghuizen moeten voldoen.
    In het programma gehandicaptenzorg en complexe zorg wordt gewerkt aan het ontzorgen van naasten die vaak langdurig voor een familielid zorgen.
  • Het kabinet zet fors in op de bestrijding van eenzaamheid, namelijk 29 miljoen via het programma Eén tegen Eenzaamheid.
  • Nieuwe huisvestigingsvormen voor ouderen worden gestimuleerd door een nieuw op te richten ‘community of practice’ en door een innovatieregeling voor nieuwe woonvormen.
  • Digitale netwerkzorg thuis en gegevensuitwisseling tussen professionals en patiënten wordt mogelijk gemaakt door ook een nieuwe innovatieregeling.

Voor vrijwilligerszorg wordt 7,5 miljoen geïnvesteerd in een gratis VOG voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. Daarnaast wordt de Kamer in het najaar geïnformeerd over een nieuw voorstel voor ondersteuning van vrijwilligers door het NOV.

Meer informatie:

Troonrede

Miljoenennota

Begroting van VWS

Lidmaatschap

     
Ingeschreven bij:  Certificaat kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals,Registerplein Mantelzorgmakelaars
Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals

Contact

Petra Brantsma

Mantelzorgmakelaar Groningen

Hoofdstraat 255, 9828 PC, Oostwold

(gemeente Westerkwartier)

Werkgebied: driehoek Groningen, Drachten, Assen

06 20723137 /  info@petrabrantsma.nl

AGB-code: 48485664

KVK: 50617419

     

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring